ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
ГО «Створи Себе Сам» (далі - «Виконавець»), зареєстрований і діє відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - «Договір») на нижчевикладених умовах:
1. ТЕРМІНИ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Послуги — набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Програмами Курсів, які є невід'ємною частиною цього Договору.
1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.
1.3. Cайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою kimtir.com, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.
1.4. Акцепт — повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору і Програми відповідного Курсу.
1.5. Користувач — фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і внесла Членський внесок.
1.6. Сторони — Виконавець та Користувач.
1.7. Курс — виражений у формі тренінгів або аудіовізуального твору (вебінар або онлайн-тренінг), комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізований предмет, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.
1.8. Програма Курсу — детальні умови надання конкретної Послуги, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:
1.8.1. Назва, предмет і зміст Курсу, імена тренерів;
1.8.2. Кількість годин і / або розклад (графік) Курсу;
1.8.3. Вартість Курсу.
1.8.4. Порядок внесення членського внеску і т.д.
1.9. Відтворення (скачування) — така форма доступу Користувача до Курсу, при якому, здійснюється створення копії Курсу в електронній (цифровій) формі із збереженням у пам’яті Пристроїв Користувача або без такого.
1.10. Пристрій — означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) і / або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатне здійснювати обробку і відтворення звуку і зображення, як стаціонарне, так і переносне (включаючи, але не обмежуючись ними: мобільні телефони, смартфони, КПК, і ін.), яке має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві консультаційні послуги в сфері інформаційних технологій, а саме організацію проходження Користувачем Курсу навчання (тренінгу) (далі - «Курс») на платній основі (членський внесок), відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов’язується прийняти і здійснити внесення членського внеску таких Послуг.
2.2. Користувач зобов’язується внести членський внесок Виконавцю за Курс, який ним обирається.
2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тим, формат, кількість навчальних годин або графік занять т.д.) Курсу навчання (тренінгу) погоджується Сторонами в Програмі курсу навчання (тренінгу), яка розміщується на Сайті Виконавця.
2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем Курсів в своїй діяльності.
2.5. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем, отриманих в результаті прослуховування / перегляду Курсів, знань і навичок, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю покладається на Користувача.
3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.
3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді лекції (тренінгу) або у формі дистанційного відтворення Курсу на пристрої користувача (записи або прямої трансляції), відповідно до навчального плану і розкладу (графіка) занять, розроблених Виконавцем і містяться в Програмі Курсу, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця.
3.2. Термін (графік) навчання визначається відповідно до Програми Курсу.
3.3. Акцептом даного Договору визнається внесення членського внеску Клієнтом, повна або часткова, запропонованої вартості відповідного Курсу і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.
3.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.
3.5. Порядок акцепту:
3.5.1. Користувач вибирає Курс на сайті Виконавця і знайомиться з умовами внесення членського внеску.
3.5.2. Після вибору необхідного Курсу (-ів) Користувач оформляє заявку на консультацію або відразу переходить в кошик і здійснює внесення членського внеску.
3.5.3. Якщо Курс надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Курсу Користувач отримує посилання для доступу до цього Курсу, яка буде надіслана на електронну адресу, вказану Користувачем при внесенні членського внеску.
3.5.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.
3.5.6. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації і виконання всієї програми, передбаченої у відповідній Програмі Курсу.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;
4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і терміни, передбачені цим Договором та відповідної Програми Курсу.
4.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Курси, змінювати їх матеріали, значення і вагу будь-якого завдання, тесту або іспиту.
4.1.4. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі проходження Курсу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;
4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і терміни, передбачені цим Договором та відповідної Програми Курсу.
4.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Курси, змінювати їх матеріали, значення і вагу будь-якого завдання, тесту або іспиту.
4.1.4. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі проходження Курсу, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.

4.2. Виконавець зобов’язується:
4.2.1. Надавати Користувачу консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми Курсу.
4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання консультаційних послуг, їх якості і змісту, про права та обов’язки Користувача при отриманні послуг.
4.2.3. Розробити навчальний план, організувати проведення занять;
4.2.4. При необхідності забезпечити Користувача навчально-методичними матеріалами та літературою.
4.2.5. Видати роздрукований сертифікат про закінчення Курсу навчання, електронний варіант якого зберігатися у Виконавця протягом 60 (шістдесяти) календарних днів після закінчення Курсу. Користувач також має право самостійно роздрукувати такий сертифікат.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.
5.1. Користувач має право:
5.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Програми Курсу.
5.1.2. За умови успішного проходження курсу навчання отримати Сертифікат про його закінчення.
5.2. КОРИСТУВАЧ зобов’язується:
5.2.1. Сумлінно навчатися за програмою, відвідувати теоретичні та практичні заняття, не пропускати їх без поважних причин.
5.2.2. Виконувати домашні завдання в рамках проходження Курсу, відповідно до вказівок Виконавця та / або його представників, і в терміни зазначені ними.
5.2.3. Своєчасно вносити членські внески за Послуги в розмірах і в терміни, встановлені цим Договором та Програмою Курсу.
5.2.4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання Послуг.
5.2.5. Утриматися в процесі проходження Курсу від дій, які:
5.2.5.1. можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам або лекторам приймати участь у Курсі і отримувати інформацію в процесі проведення Курсу.
5.2.5.2. можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших користувачів, запрошених осіб, лекторів або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому проводиться Курс.
5.2.5.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів і / або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.
5.2.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб або лекторів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.
5.2.5.5. проявляються у використанні аудіо- або відео-апаратури з метою копіювання матеріалів Курсу або без такої.
5.2.6. У разі, якщо це передбачено Програмою Курсу — здати підсумковий внутрішній тест (іспит).
6. РОЗМІРИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ І ПОРЯДОК ЇХ ВНЕСЕННЯ.
6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором становить загальну суму членських внесків, внесених Користувачем Курсів.
6.2. Вартість конкретного Курсу визначається Виконавцем в Програмі Курсу, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.
6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.
6.4. Виконавець має право не повертати членські внески, внесені Користувачем за Курс, якщо Користувач прослухав більш ніж три заняття Курсу або більш ніж 25% Курсу і відмовився від Послуг.
6.5. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця — Виконавець повертає кошти тільки за ті заняття Курсу, що не були проведені Виконавцем. Проведені заняття Курсу в такому випадку не компенсуються.
6.6. У разі якщо Користувач відмовляється від навчання до початку Курсу, Виконавець повертає сплачений аванс в розмірі 95% від суми членського внеску, щоб покрити витрати від комісій банків і платіжних систем.
6.7. Розмір членського внеску встановлюється за весь термін проходження Курсу і не може змінюватися.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Послуги виконавця і всі пов’язані матеріали надаються «як є», без прямих гарантій. виконавець не надає ніяких гарантій, у тому числі комерційної придатності, придатності для продажу та використання і непорушення третіх, гарантії, що випливають із ділових відносин або звичаїв ділового обігу. Крім того, виконавець відмовляється від відповідальності, пов’язаної з доступом користувача до послуг і пов’язані матеріалів, а також з їх використанням. Користувач погоджується з тим, що здійснює доступ до послуг і пов’язаних матеріалів і використовує їх на власний ризик.
7.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов’язані а) з доступом Користувача до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів сша (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх шести місяців.
7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату.
7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов’язаний з Послугами, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсним.
7.6. Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов’язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір на підставі п. 9.1 .3 цього Договору.
7.7. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів курсу не в особистих цілях, поширення матеріалів Курсу в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачеві доступ до Курсу і / або сайту, без повернення сплачених Користувачем за Курс грошових коштів.
8. ФОРС-МАЖОР.
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями у місцевості, де надаються послуги, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).
8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.
8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.
8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.
8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.
9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.
9.1. Дія цього Договору припиняється:
9.1.1. За згодою сторін;
9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.
9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.
9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
9.2. Дія договору припиняється у разі відмови всієї групи від проходження Курсу, разом з якою Користувач проходить даний Курс.
10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.
10.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця «Клієнти», в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об'єктивних причин збору відповідних даних.
10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.
10.3. Правові підстави обробки персональних даних
10.3.1. Виконавець обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайті kimtir.com. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Виконавцю, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.
10.3.1. Виконавець обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).
11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.
11.1. Дійсна Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.
11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої оферти.
12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.
12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну і відкличну ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі Курсу або на Сайті. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.
12.2. Користувач погоджується створити і використовувати тільки один акаунт і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.
12.3. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.
12.4. Разом з матеріалами, які створюються в процесі проходження Курсу, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензурну, невиключну, міжнародну ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне поширення і відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях.
12.5. Зазначена в п. 12.4 цього Договору ліцензія дає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які в подальшому будуть купувати Послуги Виконавця. Дана умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Користувача, наприклад за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Виконавця, вони не відповідають Договору.
13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.
13.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.
13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.
13.3. З огляду на п. 12.2. даного Договору, місцем здійснення даної угоди і місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце юридичної адреси Виконавця, вказане в ст. 14 даного Договору.
13.4. Акцептуючи дану Оферту, Користувач погоджується, що всі суперечки, пов’язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.
13.5. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.
13.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.
13.7. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.
14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

Виконавець: ГО ССК «Створи Себе Сам»
01001 Україна, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, будинок 4Б
Для безготівкових розрахунків:
Номер рахунку: UA913052990000026004016808239 МФО: 30599 ЕРДПУ: 42856165
Одержувач: ССК ССС ГО